Prihlásenie

Anketa


Čo by ste urobili, keby ste si mohli za peniaze kúpiť telefónny kontakt na modelku alebo modela?
Hlasovalo 121 ľudí

  Novinka

V blízkej budúcnosti plánujeme spustiť službu kontakt. Kde bude môct hocikto získať telefonický kontakt na modelku. Samozrejme že službu si modelka musí aktivovať. Sama si nastaví za akú cenu svoj kontakt poskytne. Určité percento zisku jej príde na účet. Služba sa bude riadiť presnými pravidlami.Výroky slávnych

Vidíš veci a hovoríš: "Prečo ?". Ale ja snívam o veciach nevídaných a hovorím: "Prečo nie?"
(George Bernard Shaw )

m

Upozornenie!

Varujeme užívateľov pred falošnými telefonátmi a ponukami. Ak vás bude niekto kontaktovať v našom mene (GOOD STYLE) emailom, alebo telefonicky a kontakt sa nebude zhodovať s číslom a emailom uvedeným na našej stránke, prosím kontaktujte políciu, lebo sa jedná o podvodníkov.Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti GOOD STYLE s.r.o.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 19.5.2014


1. Úvodné ustanovenia

 

1.1. Spoločnosť GOOD STYLE s.r.o. SK s.r.o. so sídlom Legionárska 6972, 91101 Trenčín, IČO: 44331142, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.  20780/R  (ďalej len GOOD STYLE s.r.o.) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti GOOD STYLE s.r.o. pre poskytovanie systému na správu emailových kampaní (ďalej len “VOP”). VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou GOOD STYLE s.r.o. a tretími osobami ako jej klientmi týkajúce sa poskytovania systému na správu emailových kampaní prevádzkovaného spoločnosťou GOOD STYLE s.r.o. (ďaej len “Systém”). VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi GOOD STYLE s.r.o. a jej klientom a sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v prevádzkových priestoroch GOOD STYLE s.r.o. a v elektronickej forme na internetovej stránke www.GOOD STYLE s.r.o..sk/vop-email.

1.2. VOP sú záväzné pre všetky zmluvné strany, t.j. účastníkov záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a medzinárodných zmlúv resp. dohôd a zvyklostí.

 

1.3. Využívaním našich služieb zákazník súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
 

2. Definície pojmov

 

2.1. Systém na správu emailových kampaní znamená systém určený najmä k:
• správe databázy užívateľov - príjemcov správ elektronickej pošty
• distribúcii správ a oznamov prostredníctvom emailu
• štatistické sledovanie výsledkov distribúcie správ

2.2. Systém je umiestnený a hostovaný na serveroch GOOD STYLE s.r.o..

2.3. Objednávateľ bude môcť pracovať so Systémom prostredníctvom internetového prehliadača Internet Explorer 7, Internet Explorer 8 alebo Firefox.

2.4. Objednávateľ znamená klient spoločnosti GOOD STYLE s.r.o., ktorému sa na základe Zmluvy zaviazala spoločnosť GOOD STYLE s.r.o. poskytnúť Systém.

2.5. Objednávka znamená písomnú objednávku Systému, ktorá má formu a obsahové náležitosti stanovené spoločnosťou GOOD STYLE s.r.o..

2.6. Zmluva je zmluva o poskytnutí služieb alebo akýkoľvek obdobný zmluvný vzťah medzi GOOD STYLE s.r.o. a Objednávateľom, uzatvorený v písomnej forme, na základe ktorého spoločnosť GOOD STYLE s.r.o. poskytuje Objednávateľovi Systém. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak Zmluva neurčuje niečo iné, sú VOP a Objednávka.

2.7. Zmluvné strany znamenajú spoločnosť GOOD STYLE s.r.o. a Objednávateľa spoločne, Zmluvná strana znamená ktorúkoľvek z nich.

2.8. Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2.9. Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

2.10. Autorský zákon znamená zákon č. 618/2003 Zb. v platnom znení.

2.11. Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

2.12. Cenník znamená cenník Systému a Služieb spoločnosti GOOD STYLE s.r.o..

2.13. Doména je server so špecifikovanou url adresou, ktorú si Objednávateľ prenajíma za účelom zobrazenia webstránok, napr. www.vasastranka.sk.

2.14. Webhosting je hosťovanie (prenájom) domény a pridelenie diskového priestory na ktorom je webstránka uložená.
 

3. Práva a povinnosti Zmluvných strán

 

3.1. GOOD STYLE s.r.o. sa zaväzuje poskytovať Systém v súlade s platnými právnymi predpismi, príslušnými normami a aktuálnymi štandardmi.


3.2. GOOD STYLE s.r.o. sa zaväzuje zabezpečiť plynulú a neprerušovanú prevádzku Systému.

3.3. GOOD STYLE s.r.o. sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi termín technických odstávok Systému.

3.4. GOOD STYLE s.r.o. si vyhradzuje právo na technickú odstávku Systému v rozsahu 5 hodín za mesiac. Pri prekročení tohto času je GOOD STYLE s.r.o. povinná poskytnúť Objednávateľovi pomernú zľavu z mesačnej ceny.

3.5. Odovzdanie a prevzatie Systému sa uskutoční poskytnutím prihlasovacích údajov, t.j. prihlasovacieho mena a hesla do Systému umiestneného na server.

3.6. Ak nepredvídané okolnosti zabránia spoločnosti GOOD STYLE s.r.o. zabezpečiť plynulú a nepretržitú prevádzku Systému, je GOOD STYLE s.r.o. povinná to bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi.

3.7. Objednávateľ vyhlasuje, že v prípade, ak vstupné podklady zadávané do Systému spĺňajú charakter diela, vlastní autorské práva na dielo alebo súhlas autora na použitie diela, ktoré bude distribuované prostredníctvom emailu alebo jeho časti, a v prípade, ak materiály sú predmetom ochrany podľa Autorského zákona, bude postupovať v súlade s Autorským zákonom. Túto skutočnosť sa Objednávateľ zaväzuje spoločnosti GOOD STYLE s.r.o. na požiadanie preukázať.

3.8. GOOD STYLE s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva zo strany Objednávateľa.

3.9. Objednávateľ prehlasuje, že všetci jeho klienti - užívatelia, na ktorých elektronické adresy budú zasielané správy elektronickej pošty, udelili na takýto druh priameho marketingu predchádzajúci súhlas.
 

4.0. Všetky služby objednané prostredníctvom emailu, alebo telefonicky budú spracované a vyúčtované podľa cenníka, podľa rýchlosti vyhotovenia. Teda najrýchlejšie do 3 dní.

 

5. Cena za poskytovanie Systému a služieb

 

5.1. Cena za poskytovanie Systému je určená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Presná výška ceny je uvedená v Zmluve a/alebo Objednávke. Pri opakujúcom sa plnení a pri jednotkovej a/alebo hodinovej cene uvedenej v Zmluve a/alebo Objednávke bude prílohou faktúry prehľad vykonaných prác a počet odoslaných emailov v priebehu daného fakturačného obdobia uvedenú v Zmluve, resp. na inú adresu tejto Zmluvnej strany, ktorú táto Zmluvná strana písmne oznámi druhej Zmluvnej strane.

5.2. Cena za Služby a/alebo Produkt je určená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Presná výška ceny je uvedená v Zmluve a/alebo Objednávke. Pri opakujúcom sa plnení a pri hodinovej cene uvedenej v Zmluve a/alebo Objednávke bude prílohou faktúry prehľad vykonaných prác v priebehu daného fakturačného obdobia.


5.3. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, všetky ceny v Zmluve, Objednávke, prílohách a Cenníku sú uvádzané bez DPH.


5.4. GOOD STYLE s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť Cenník, pričom sa však zaväzuje nezmeniť cenu vo vzťahu k Objednávateľovi na vyššiu, ako účtuje ostatným svojim zákazníkom za porovnateľné služby.


5.5. GOOD STYLE s.r.o. sa zaväzuje minimálne jedenkrát ročne vykonať revíziu Cenníka.


5.6. Platnosť nového Cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke http://goodstyle.sk/tvorba-webstranok/cennik/


5.7. Zmena Cenníka nemá žiaden vplyv na skôr prijaté Objednávky, pokiaľ v nich nie je uvedené inak.


5.8. V prípade tvorby webstránok a aj iných programových prác, je dohodnutá cena platná pri štandardných šablónach, ktoré má GOOD STYLE s.r.o. už naprogramované, akékoľvek práce mimo štandard sú spoplatnené podľa cenníka.
O štandardoch bol zákazník informovaný a bola mu odprezentovaná ukážka. Za štandard sa považuje konkrétna stránka - eshop http://goodshop.sk/, alebo osobná stránka http://mbmmat.sk/


5.9. Všetky práce ktoré niesu dohodnuté zmluvne sa riadia zverejnením cenníkom.
 

6. Platobné podmienky

 

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť spoločnosti GOOD STYLE s.r.o. dohodnutú cenu za poskytnuté Služby a/alebo vytvorený Produkt.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať spoločnosti GOOD STYLE s.r.o. dohodnuté ceny na základe faktúr vystavených spoločnosťou GOOD STYLE s.r.o. najneskôr do 14 dní odo dňa ich doručenia.

6.3. Zálohová platba z celkového obratu vrátane DPH musí byť uhradená na bankovom účte spoločnosti GOOD STYLE s.r.o. najneskôr 5 pracovných dní pred realizáciou zákazky, ak v Zmluve a/alebo Objednávke nie je uvedené inak. V opačnom prípade GOOD STYLE s.r.o. neručí za realizáciu zákazky.

6.4. Ak v Zmluve a/alebo Objednávke nie je uvedené inak, spoločnosť GOOD STYLE s.r.o. sa zaväzuje odovzdať Produkt až po prijatí dohodnutej odmeny v plnej výške.

6.5. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou fakturovanej sumy je GOOD STYLE s.r.o. oprávnená požadovať od Objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pri omeškaní presahujúcom 30 dní je GOOD STYLE s.r.o. oprávnená dočasne, až do zaplatenia fakturovanej sumy, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb, resp. vykonávanie prác, pričom sa v takom prípade primerane posúvajú všetky dohodnuté termíny ukončenia a odovzdania prác.

6.7. V prípade že Objednávateľ neuhradí faktúru do splatnosti, je GOOD STYLE s.r.o. oprávnená zaslať mu písomnú upomienku spoplatnenú 3 EUR, ktorú je klient povinný uhradiť.
 

7. Odovzdanie

 

7.1. GOOD STYLE s.r.o. poskytne Služby resp. odovzdá Objednávateľovi Produkt v čase, mieste a forme uvedenej v Zmluve a/alebo Objednávke.

7.2. V prípade technickej poruchy, ktorá spoločnosti GOOD STYLE s.r.o. znemožní poskytnutie Služieb resp. dodanie Produktu Objednávateľovi v dohodnutom čase, budú Služby resp. Produkt po vzájomnej dohode odovzdané náhradným spôsobom na náklady tej Zmluvnej strany, u ktorej technická porucha vznikla.

7.3. V prípade že GOOD STYLE s.r.o. urobila všetko preto aby odovzdala dielo na čas, ale bránili jej v tom okolnosti, ktoré nemohla ovplyvniť, tak sa odovzdanie diela odďaluje.
Do týchto okolností patrí:
a) nespolupráca Objednávateľa - najmä oneskorenie v schvaľovaní grafiky
b) nespolupráca Objednávateľa - nesúčinnosť pri zmene vlastníka domény
c) nespolupráca pôvodného držiteľa či registrátora domény
d) neuhradenie dohodnutej ceny včas - o čas oneskorenia, sa posúva aj termín vyhotovenia diela
 

8. Prevod vlastníckych a majetkových práv

 

8.1. V prípade, že Produkt bude mať charakter autorského diela, majetkové práva autora k Produktu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet Objednávateľ. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k prevzatému nosiču dát a majetkové práva autora (v zmysle § 18 Autorského zákona) dňom prijatia dohodnutej odmeny v plnej výške.

8.2. GOOD STYLE s.r.o. si ponecháva právo publikovať a vystavovať Produkt vo svojich portfóliách a na webových stránkach, v galériách, dizajnérskych periodikách a iných médiách, avšak vždy len spôsobom, ktorým nedôjde k poškodeniu alebo ohrozeniu dobrej povesti (dobrého mena) Objednávateľa.

8.3. GOOD STYLE s.r.o. udeľuje súhlas (licenciu) v prospech Objednávateľa na použitie Produktu nasledovným spôsobom:
• spracovanie, preklad a adaptáciu
• verejné rozširovanie originálu predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva
• verejné rozširovanie originálu nájmom alebo vypožičaním
• zaradenie do súborného diela
• verejné vystavenie
• verejné vykonanie
• verejný prenos

8.4. Súhlas (licencia) GOOD STYLE s.r.o. v prospech Objednávateľa pre použitie Produktu je platný pre teritórium celý svet.

8.5. GOOD STYLE s.r.o. udeľuje Objednávateľovi licenciu na dobu trvania podľa § 21 Autorského zákona.

8.6. GOOD STYLE s.r.o. zaručuje skutočnosť, že je držiteľom všetkých práv autora k dielu podľa Autorského zákona.

8.7. V prípade že klient chce presunúť registrátora domény, alebo držiteľa domény na svoje alebo iné meno, je povinný o to požiadať najmenej 30 dní pred ukončením zaplateného obdobia.

8.8. Za presun regitrátora domény si účtujeme manipulačný poplatok 100 EUR
(registrátor domény je osoba alebo firma u ktorej je webstránka nahratá na počítači - správca serveru)

 

8.9. Za presun držiteľa domény si účtujeme manipulačný poplatok 100 EUR
(držiteľ domény je osoba alebo firma na ktorú je vlastníctvo domény napísané)
 

9. Zodpovednosť za škodu, záruky a reklamácie

 

9.1. Zodpovednosť za škodu sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.2. GOOD STYLE s.r.o. poskytuje na Produkt záruku na jeho funkčnosť. Chyby Produktu, ktoré nezodpovedajú Špecifikácii uvedenej v Zmluve a/alebo Objednávke alebo aktuálnym štandardom a normám platným v čase odovzdania produktu, zistené do 12 mesiacov po odovzdaní Produktu, GOOD STYLE s.r.o. odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Ak nie je uvedené v Zmluve a/alebo Objednávke inak, na Produkt sa neposkytuje žiadna ďalšia záruka.

9.3. GOOD STYLE s.r.o. zodpovedá za prípadné porušenie autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva tretích osôb, ku ktorému dôjde v súvislosti so zhotovením diela (s výnimkou materiálov dodaných Objednávateľom). V prípade, že dotknutá tretia osoba namietne porušenie svojich autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva voči Objednávateľovi, GOOD STYLE s.r.o. bude povinná objednávateľovi bez zbytočného odkladu preukázať, že k porušeniu práv tretej osoby nedošlo, a to bez časového obmedzenia aj po uplynutí reklamačnej lehoty.

9.4. GOOD STYLE s.r.o. nezodpovedá za vady Produktu, ktoré boli spôsobené:
• manipuláciou s dátami v rozpore s pokynmi GOOD STYLE s.r.o.
• prevádzkou a užívaním Produktu v rozpore s pokynmi GOOD STYLE s.r.o.
• akýmkoľvek technickým zásahom Objednávateľa do Produktu bez súhlasu GOOD STYLE s.r.o.

9.5. Objednávateľ môže nahlásiť reklamáciu písomne pridaním správy do príslušného projektu zaslaním emailu na manager(zavináč)goodstyle.sk. V reklamácii je Objednávateľ povinný popísať dôvod a charakter vád, prípadne počet vád.

9.6. Všetky oprávnené reklamácie je GOOD STYLE s.r.o. povinná odstrániť neodkladne, najneskôr do 1 mesiaca od preukázateľného doručenia oprávnenej reklamácie. Vady vedúce k nefunkčnosti Produktu je GOOD STYLE s.r.o. povinná odstrániť do 2 pracovných dní.

9.7. Riziko vyplývajúce z používania Produktu znáša Objednávateľ, ktorý je tiež zodpovedný za prípadné porušenie autorských práv, práv priemyselného vlastníctva a iných práv tretích osôb, ak k tomuto porušeniu práv došlo v dôsledku použitia podkladov poskytnutých spoločnosti GOOD STYLE s.r.o. Objednávateľom.

9.8. GOOD STYLE s.r.o. nenesie zodpovednosť za žiadne špeciálne, náhodné alebo následné škody akéhokoľvek druhu (vrátane, okrem iného, škody zo straty obchodných ziskov, prerušenia podnikania, straty obchodných informácií alebo akejkoľvek finančnej škody), ktoré vyplynú z používania či z nemožnosti použiť Produkt, a to aj vtedy, keď bola GOOD STYLE s.r.o. upozornená na možnosť takejto škody.

9.9. GOOD STYLE s.r.o. nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi z nerealizovania zmluvných záväzkov, pokiaľ sa tak stane z dôvodov predstavujúcich okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka.

9.10. GOOD STYLE s.r.o. neručí za jazykovú úpravu Produktu.
 

10. Osobné údaje a ochrana dôverných dát

 

10.1. Každá Zmluvná strana môže obdržať dôverné technické a obchodné informácie a materiály druhej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s vytvorením Produktu, pričom sa zaväzujú, že tieto skutočnosti nezverejnia, ani ich neposkytnú a/alebo nesprístupnia tretej osobe. Povinnosť mlčanlivosti trvá i po skončení účinnosti Zmluvy.

10.2. GOOD STYLE s.r.o. sa zaväzuje postupovať pri plnení Zmluvy plne v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len zákon). GOOD STYLE s.r.o. vyhlasuje, že uskutočnila všetky opatrenia stanovené zákonom, najmä poučila svojich zamestnancov o právach a povinnostiach, ktoré im zo zákona vyplývajú aj o zodpovednosti za ich porušenie, určila zodpovednú osobu, uskutočnila všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, aby zabránila zneužitiu, odcudzeniu či strate osobných údajov a pod.
 

11. Spoločné ustanovenia

 

11.1. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa Zmluvným stranám
nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

11.2. Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej Zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni jej odoslania.
 

12. Záverečné ustanovenia

 

12.1. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia VOP stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

12.2. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú vo VOP, Objednávke a/alebo Zmluve výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Autorského zákona, Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

12.3. GOOD STYLE s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje klientov formou zverejnenia zmien na internetovej stránke http://goodstyle.sk/obchodne-podmienky/ s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť.
 
12.4. VOP nadobúdajú účinnosť najskôr po 5 dňoch odo dňa ich zverejnenia.

12.5. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred týmito VOP. Pôsobnosť týchto VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou účastníkov Zmluvy. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. marca 2011.
 

13. Webhostingové služby

 

13.1. Ak sa jedná o webhosting, tak v prípade že Objednávateľ neuhradí faktúru za webhosting do dátumu splatnosti, bude od služby odpojený, čo zahŕňa aj nefunkčnosť emailov. Po pripísaní platby na účet, budewebhosting spustený do dvoch pracovných dní.

13.2. Za znovuzapojenie si účtujeme manipulačný poplatok 10 EUR.

13.3. V prípade že si klient objedná prostredníctvom emailu rezerváciu domény alebo webhosting, napríklad www.mojastranka.sk tak sa objednávka považuje za záväznú, služba mu bude okamžite zriadená a klient je povinný vystavenú faktúru za službu zaplatiť najneskôr do 14 dní od vystavenia. Inak bude odpojený a musí uhradiť upomienku i znovuzapojenie, taktiež bude v prípade neuhradenia celá pohľadávka vymáhaná súdnou cestou.

13.4. Webhosting a iné doménové služby sa objednávkou uzatvárajú na dobu neurčitú s dvojmesačnou výpovednou lehotou, pričom klient vždy platí službu rok dopredu. V prípade že chce službu zrušiť, tak toto musí emailom oznámiť najneskôr 30 dní pred vypršaním predplateného obdobia na email manager@goodstyle.sk, inak je povinný uhradiť celý poplatok za službu na ďalší rok.

13.5. V prípade že klient má zriadenú webhostingovú službu, tak 2 týždne pred vypršaním mu naša spoločnosť zašle faktúru na ďalšie obdobie. Ktorú je klient povinný uhradiť.

13.6. V prípade že klient prestúpi k inej spoločnosti, tak je mu automaticky zrušená webhostingová služba, ale musí tak urobiť najneskôr jeden mesiac pred ukončeným predplateného obdobia, inak mu bude poplatok za ďalšie obdobie účtovaný v plnej výške.

13.7. V prípade že klient chce presunúť registrátora domény, alebo držiteľa domény na svoje alebo iné meno, je povinný o to požiadať najmenej 30 dní pred ukončením zaplateného obdobia.

13.8. Za presun regitrátora domény si účtujeme manipulačný poplatok 100 EUR
(registrátor domény je osoba alebo firma u ktorej je webstránka nahratá na počítači - správca serveru)

 

13.9. Za presun držiteľa domény si účtujeme manipulačný poplatok 100 EUR
(držiteľ domény je osoba alebo firma na ktorú je vlastníctvo domény napísané)